Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление – мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home

(2 клиентски отзива)

Tuya Smart WiFi Switch 16A е миниатюрен прекъсвач, който поддържа управление чрез приложението Smart Life и се свързва с Alexa и Google Home.

Сравни

20,88 лв.

Сравни

Описание

 • Is Smart Device: YES
 • Current: 16a
 • Switch Type: APP Control
 • Certification: ce,ROHS
 • Brand Name: Aubess
 • Item Type: Switches
 • Origin: Mainland China

• Smart Device Control :Control your home appliances remotely with the Tuya smart WiFi switch, which can be accessed via your smartphone.

• Voice Control Compatibility :The switch is compatible with Alexa and Google Home, allowing you to control your home appliances with your voice.

• High Current Capacity :With a current capacity of 16A, this switch can handle high-power devices like air conditioners and heaters without any issues.

• App Control :The switch can be controlled via an app on your smartphone, making it easy to manage your home appliances from anywhere.

Управление на устройствата: Управлявайте дистанционно своите домашни уреди с помощта на умния WiFi превключвател на Tuya, който може да се достъпи чрез вашия смартфон.

Съвместимост с гласово управление: Превключвателят е съвместим с Alexa и Google Home, позволявайки ви да управлявате домашните си уреди с гласа си.

Висока капацитет на ток: С токов капацитет от 16A, този превключвател може да управлява устройства с висока мощност като климатици и отоплители без проблеми.

Управление чрез приложение: Превключвателят може да се контролира чрез приложение на вашия смартфон, което го прави лесно да управлявате домашните си уреди от всяко място.

Description:

1. Refit ordinary non-smart appliances or equipment into smart devices.

Such as refitting a desk lamp into a smart desk lamp, and the mobile phone can control the switch of the light. To turn the downlight into a smart downlight, you only need to connect a smart switch module to the switch, and then Alexa/Google assistant can control the light switch.

2. Mobile APP control.

Control the device’s power on and off, timing, countdown and other functions through the mobile phone. As long as the mobile phone has a network, the switch module at home can be controlled globally.

3. Voice control.

Support voice assistants such as Tmall Genie, Alexa, Google Home, and realize functions such as switches; “Alexa, turn on the kitchen lights.” You can turn on the lights in one sentence and enjoy a convenient smart life.

4. Timing.

You can control the switch, timing, countdown and other functions of the device through your mobile phone. This can be ordered: turn off the lights in the living room after 2 hours. 18:15 Turn off the oven. Turn on the boiler at 21:00. You can also time the device when you are not at home. (APP: Smart Life/TUYA Smart)

5. Group control.

The lights can be grouped to achieve unified control (simultaneous switching, timing, etc.);

6. The Internet of Everything.

Through settings, it can be linked with other smart scenes to make life smarter; for example, set the home scene: automatically turn on the living room lights, TV, and air conditioner.

7. Sharing and security.

The main account can be shared with other family members, and the functions and settings are completely retained and copied; security: once the main account adds a light, the light will be hidden and other users can no longer find and add; it needs to be actively shared before others can use it it.

8. Bluetooth fast matching.

Turn on Bluetooth, the phone will quickly find the device, speed up the connection, and stabilize the connection.

9.State memory.

Resume the power after the power failure, without worrying about the change of the equipment state, and maintain the state before the power failure. It was in the open state before the power was cut off, and the open state is automatically restored when the power is turned on again. (Can be set to open, close, power off memory mode)

10. Three wiring methods.(2-way/1-way/non switch)

Can be directly connected to the device without connecting a switch.

It can also be connected behind the switch to support single control switch and dual control switch. It can be directly installed in the switch box to hide the switch module. It can also be installed on the dual-control switch without affecting the use of the dual-control switch.

11.WiFi connection, no gateway required.

DIY, the connection method is simple, everyone can DIY the device and turn the non-smart device into a smart device.

 

Описание:
1. Преустройте обикновени неумни уреди или оборудване в умни устройства. Например, преустройте настолна лампа в умна настолна лампа, а мобилният телефон може да контролира превключването на светлината. За да превърнете вградената лампа в умна вградена лампа, вие просто трябва да свържете умодул към превключвателя, след което Alexa/Google асистентът може да контролира превключването на светлината.
2. Контрол от мобилно приложение. Контролирайте включването и изключването на устройството, задаването на време, обратно броене и други функции чрез мобилния телефон. Докато мобилният телефон има интернет връзка, модулът за превключване у дома може да се контролира от всяка точка на света.
3. Гласово управление. Поддържа гласови асистенти като Tmall Genie, Alexa, Google Home и реализира функции като превключване; “Alexa, включи светлините на кухнята.” Можете да включите светлините с едно изречение и да се насладите на удобен умен живот.
4. Задаване на време. Можете да контролирате превключването, задаването на време, обратното броене и други функции на устройството чрез мобилния си телефон. Например: изключете светлините в хола след 2 часа. В 18:15 изключете фурната. Включете бойлерът в 21:00. Можете също така да зададете време на устройството, когато не сте у дома. (Приложение: Smart Life/TUYA Smart)
5. Групово управление. Светлините могат да бъдат групирани, за да се постигне едновременно управление (синхронно превключване, задаване на време и други).
6. Интернет на всичко. Чрез настройки той може да бъде свързан с други умни сцени, за да направи живота по-умен; например, задаване на сцена у дома: автоматично включване на светлините в хола, телевизора и климатика.
7. Споделяне и сигурност. Основният акаунт може да бъде споделен с други членове на семейството, а функциите и настройките са напълно запазени и копирани; сигурност: веднъж, когато основният акаунт добави светлина, тя се скрива и другите потребители вече не могат да я намерят и добавят; трябва да се сподели активно преди да могат да я използват други.
8. Бързо свързване с Bluetooth. Включете Bluetooth, телефонът бързо ще намери устройството, ускорява връзката и я стабилизира.
9. Памет за състоянието. Възстановявахраната след прекъсване на захранването, без да се тревожите за промяната на състоянието на устройството и запазва състоянието преди прекъсването на захранването. Ако устройството беше в състояние на отваряне преди прекъсване на захранването, то автоматично се възстановява в отворено състояние, когато се включи захранването отново. (Може да се настрои в режим памет за отваряне, затваряне или изключване на захранването)
10. Три начина на свързване (2-пътен/1-пътен/без превключвател). Може да бъде директно свързано с устройството без да се свързва превключвател. Може също да се свърже зад превключвателя, за да поддържа единичен контролен превключвател и двоен контролен превключвател. Може да бъде инсталирано директно в ключовата кутия, за да се скрие модула за превключване. Може също да се инсталира на двоен контролен превключвател, без да се нарушава използването на двоен контролен превключвател.
11. WiFi връзка, не се изисква шлюз. DIY, методът на свързване е прост, всеки може да направи устройството DIY и да го превърне в умно устройство.

Specifications:

Color:white

Output:AC 100-240v 50/60Hz

Input:AC 100-240V 50/60Hz

Wi-Fi:IEEE 802.11b/G/N

Material:PCV-0

Certified product:CE ROHS

Maximum current:16A

Package Included:

1 * mini smart switch module,1 * Manual

Note: This product has two packaging options, and the system will send them randomly!!!

Спецификации: Цвят: бял Изход: AC 100-240v 50/60Hz Вход: AC 100-240V 50/60Hz Wi-Fi: IEEE 802.11b/G/N Материал: PVC-0 Сертифициран продукт: CE ROHS Максимален ток: 16А Включени в пакета: 1 * мини смарт превключвателен модул, 1 * Ръководство Забележка: Този продукт има две опции за опаковка и системата ще ги изпраща произволно!

Reviews (2)

5.0
2
0
0
0
0

Add a review

 1. Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home photo review
  Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home photo review
  Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home photo review
  +1
  Г***ч
  декември 9, 2023
  Worthy replacement with an expensive pulse relay + smartphone control! Ordered another couple))
  Helpful? 1 0
  Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home photo review
  Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home photo review
  Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home photo review
  Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home photo review
  Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home photo review
  Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home photo review
  +4
  P***s
  август 9, 2023
  It is already the second purchase of the product, excellent product, use in my house with Alexa, works right
  Helpful? 0 0
Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home
Tuya Smart Aubess WiFi превключвател 16A с 2-посочно управление - мини умна прекъсвачка с поддръжка на Smart Life, Alexa и Google Home
20,88 лв.
White
White
- +
0